СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

Обучението е подходящо за специалисти от различни социални услуги за деца, учители, възпитатели, педагогически съветници и социални работници от ОЗД.

Програмата е основана на принципа, че възрастните, разпознавайки симптомите на насилие, трябва да сигнализират компетентните органи и да осигурят подкрепата на децата, основаваща се върху най-добрия интерес на детето, съгласно националното законодателство и международни стандарти.  


Целите на обучението са:

 • да се повиши теоретичната подготовка за същността на насилието над деца и специфичните особености при децата, жертви на насилие;
 • да се повишат професионалните умения за идентифициране на индикаторите и симптомите на различните видове насилие;
 • да се представи иновативен интегриран подход при работа по случаи на насилие над деца, междуинституционално взаимодействие и мултидисциплинарни екипи;
 • да се повишат знанията и уменията за прилагане на програми за превенция на насилието;
 • да се усвоят умения с оглед застъпване за  прилагането на щадящи процедури в при участието на деца в правни процедури и да подпомогнат работата в случаи с деца жертви и/или свидетели на престъпление.
 • да се изградят нагласи за участие в мултидисциплинарни екипи при интегриран подход на работа с деца – жертви на насилие.

Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии