ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИИнститут по социални дейности и практики
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лиценз за ПО № 200612405, ISO 9001:2015
София 1309, ул. Пиротска № 175
sapi@sapibg.org , www.sapibg.org

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП
ще проведе

ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ

Продължителност
4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа.
Всеки модул включва обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули.

График

5 Февруари, 2024 Срок за ранно записване
14 Февруари, 2024 Краен срок за записване на участниците
16 Февруари, 2024 Участниците получават материали и указания за включване в обучението
22-24 Февруари, 2024 – онлайн

Модул I
24 часа Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна.
М. Март, 2024 16 часа Самостоятелна работа
М. Март – онлайн, 2024
(по договаряне с групата) Модул II
24 часа Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.

М. Април, 2024 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.
М. Април – онлайн, 2024
(по договаряне с групата) Модул III
24 часа Супервизия и консултиране.
М. Май, 2024 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.
М. Май – онлайн, 2024
(по договаряне с групата) Модул IV
24 часа Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.

14 Юни, 2024 Краен срок за приключване на обучението и издаване на документ

Участници
Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Обучението цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието.

Удостоверяване
Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник.
Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник.
Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии.

Цена и заплащане

Такса за участие в един модул
Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по съответния модул.
240 (двеста и четиридесет) лв. без ДДС
Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по първи модул – до 22 февруари.
890 (осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС
Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно преди срока за ранно записване –до 9 февруари.
790 (седемстотин и деветдесет) лв. без ДДС
Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация. Отстъпка по договаряне

Таксата се заплаща по банков път.
Банкови данни:
Обединена българска банка АД
IBAN: BG37UBBS80021020198450
BIC/SWIFT: UBBSBGSF
Сдружение ИСДП
Основание: такса обучение на …… (име и презиме)

Записване
Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: https://forms.gle/ggdAd1cskgwF4SDM9

За записване и допълнителна информация – Звездица Пенева-Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org

Описание

  • Модули : 4
  • Учебни часове : 160
  • Одобрен от МОН : Одобрен
  • Документ : Сертификат
  • Форми на обучение : Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии