Супервизии

Екипна супервизия и методическа подкрепа

Екипна супервизия и методическа подкрепа

Методическа подкрепа и супервизия на професионалисти в сферата на психо-педагогическата дейност с деца и родители, в сферата на социални услуги за деца и семейства в риск; в сферата на социалната работа.

Екипната супервизия се предлага на екипи около конкретен случай, както и на екип на социална услуга, или друга помагаща иили образователна структура. Тя е насочена към осмисляне на взаимодействието в екипа и неговият принос за справяне с работните задачи.

Екипната супервизия цели:

  • подобряване на отношенията и разбирането за екипна работа, както и за организацията на работа;
  • подобряване на работната атмосфера;
  • нарастване на специфичната за съответното поле компетентност;
  • психохигиена - превенция и развиване на способност за справяне вътрешни " замърсявания" в живота на помагащия /самообвинения, самонаранявания, напрежение от живот в общност/;
  • развиване на способността за съвместна работа /коопериране/.

Мтодическата подкрепа е насочена към по-добро осмисляне на работата и намиране на ясни опори през познанието, през теорията, за "знаем какво правим". 

Методическата подкрепа се предлага чрез работилница, в която експертите на ИСДП заедно с клиентите на тази услуга търсят отговори на въпроси при работа с конкретен случай, семейство, група. Ролята на експертите на ИСДП е да помогнат да се открият тези опори в познанието, които могат да дадат насоки за работата . 

Методическата подкрепа се предлага и през системно изучване, четене, осмисляне на подхода за резилинас в работата с хора в риск, особено такива, които са преживели наслиие, изоставяне, малтретиране. 

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии