Често задавани въпроси

За нас

За ИСДП

За ИСДП

 

Институт по социални дейности и практики(ИСДП) е сдружение с нестопанска цел от 2001 г., гражданска организация, обединение на професионалисти, работещи за развитие в страната ни на съвременна психо-социална и социално-педагогическа работа, социални услуги,  добри практики на професионална подкрепа на деца и семейства. За тази цел ИСДП допринася за развитие на капацитета на професионалстите, за базираното на анализ и данни развитие на дейности, на практики, основани на ясна референтна теоретична рамка. 

ИСДП е един от актьорите в изграждането на съвремнната система за закрила на детето, на социалните услуги в общността за деца и семейства в риск, както и за въвеждане на дружелюбно към децата правосъдие. 

Екипът на ИСДП обединява изследователи, преподаватели във висши учебни заведения, в сферата на продължаващото обучение, професионалисти от практиката на социалните услуги, психотерапевтичната работа, правосъдието за деца. Екипът непрекъснато изследва, осмисля, анализира и споделя своя професионален опит и познание с професионалната общност.

Ресурсите тук, публикации, изследвания, ръководства, методически материали, обучителни програми и други са основани на подхода за резилинас, който дава теоретичните опори на работата и отваря пространство за осмислено прилагане и познания от психоаналитичния, системния, хуманистичния и когнитивния подходи. 

От друга страна тези ресурси, теоретично обосновани са пилотирани като нови практики, апробирани и, валидирани през оценка на постигнатото и едва тогава предложени за прилагане. 

 ИСДП организира своята работа в няколко основни направления: 

  • предоставяне на  психосоциална, психологическа, психопедагогическа подкрепа на деца и възрастни;
  • провеждане научни и научно-приложни изследвания;
  • разработване и публикуване на теоретични и методически материали, професионални инструменти и пособия  в помощ на професионалисти, родители и деца;
  • разработване и реализиране на програми за обучение;
  • предоставяне на професионална подкрепа и супервизия на помагащи специалисти.

Ние разбираме помагането като достатъчно добро отношение, основано на разпознаваемо познание, на зачитане на правата и овластяване на хората да се справят по-успешно със своя живот.

Научете повече за организацията на нашия сайт www.sapibg.org 

Лектори

Нашите лектори

Екип ИСДП
Екип ИСДП
Екип ИСДП
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии