РАБОТА С НЕДОБРОВОЛНИ КЛИЕНТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

РАБОТА С НЕДОБРОВОЛНИ КЛИЕНТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

РАБОТА С НЕДОБРОВОЛНИ КЛИЕНТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Обучението дава възможност за придобиване на знания относно видовете клиенти, с които работят специалистите в социалните услуги.

Формира  умения как специалистите да прилагат различни подходи в работата си, с цел постигане на целите в помагащата работа с различни целеви групи деца и възрастни хора.

Участниците ще имат възможност да споделят опит и добри практики, да получат теоретична и практическа насоченост в директната работа. Ще имат възможност да получат обратна връзка от опита на обучителната организация и да се запознаят с  различни техники и методи в работата.

Осмисляйки опита си, обучаемите ще надграждат умения за разпознаване на причините и мотивите  в поведението на клиентите, ще придобиват умения за разпознаване на различните чувства и причини в работата с един и същи клиент.
Допълнителна информация

 

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии