СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА, ОСНОВАНА НА СИСТЕМЕН ПОДХОД

СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА, ОСНОВАНА НА СИСТЕМЕН ПОДХОД

СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА, ОСНОВАНА НА СИСТЕМЕН ПОДХОД

Обучението въвежда представата за детето като елемент от семейната система, т. е. поведението на детето не се третира отделно и независимо от обкръжението, а в тясна взаимовръзка с останалите членове на семейството и се определя не само от неговите качества, но и от вярванията, правилата на взаимодействие, начините на комуникация и от структурата на семейната система.

Основната идея за функционирането на детето във връзка и в отношение с другите членове на семейството ще бъде въведена през различни теоретични гледни точки и през казуси от практиката.  Ще се представи  съвременната рамка за оценка на семейството и методи и техники за работа.


Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

 

 

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии