ПОДХОДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ, ОСНОВАНИ НА РЕЗИЛИАНС ПОДХОД

ПОДХОДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ, ОСНОВАНИ НА РЕЗИЛИАНС ПОДХОД

ПОДХОДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ, ОСНОВАНИ НА РЕЗИЛИАНС ПОДХОД

Обучението запознава участниците с теориите, които обясняват проблемното поведение при децата в отделните възрастови групи и особено при тийнейджърите.

Те ще усвоят основните психосоциални интервенции, базирани на резилианс подход, модела на компетенциите, модела за формиране на социални умения, семейно-групова конференция и договорите за поведение като подход за справяне с проблемното поведение.Очаква се участниците да развитият умения за откриване на силните страни на децата, за позитивиране и изграждане на връзка с тях.

Ще бъде разгледана темата за индивидуализиране на подхода за възпитателна работа с деца с проблемно поведение в чрез оценка на потребностите и на риска, планиране на подкрепата и намесата, договаряне на взаимодействието с детето, класа, учителите и родителите.


Целите на обучението са:

1. придобиване на нови знания за по-ефективни методи и средства за работа и възпитателна дейност с деца и младежи с поведенчески проблеми, включително и в училищна среда.

2. развиване на умения за използване на нови подходи за директна работа с деца и младежи с поведенчески проблеми.

3. да развият нови нагласи и умения за партньорство със социални услуги и семейството на децата с поведенчески проблеми в училищна среда.

4. промяна на нагласите към децата и младежите с рисково поведение и прилагане на индивидуализиран подход, базиран на оценка на потребностите и риска.

Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии