Работилница за родители "Да пораснем заедно"

Работилница за родители "Да пораснем заедно"

Работилница за родители

Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно”

е за подкрепа на родители на деца в ранна възраст, разработена от УНИЦЕФ в Република Хърватска и адаптирана за България. Тя се прилага в България от 2012г. в различни населени места в партньорство с читалища, детски градини, местни власти и неправителствени организации.

До 2017 г., повече от 1500 родители са завършили успешно пълния цикъл на програмата.


Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ е предназначена за родители или други лица, които се грижат за малки деца – деца от раждането до 4 години. Тя е насочена към всички родители, като основен критерий за участие е желанието и готовността на родителите да отделят време за посещение на цикъла от групови сесии, включени в програмата. В програмата могат да участват и родители на деца на 5 и 6 години, но като цяло съдържанието е ориентирано към специфичните аспекти на родителството през първите 3-4 години.

Програмата има за цел да подпомогне родителите да разширят своите знания, умения и нагласи за осигуряване на пълноценна грижа за развитие на децата в ранна възраст и за израждане на положителни взаимоотношения с тях. Основният фокус са взаимоотношенията родител-дете. Тя осигурява подкрепяща среда, в която родителите имат възможност да споделят своя опит, знания и притеснения, свързани с отглеждането и общуването с най-малките деца с други родители и специалисти, както и да придобият познания за детското развитие и психологическите потребности на детето в най-ранното детство с отчитане на най-новите научни данни в тази област.

Програмата използва методите на групова работа, като интегрира елементи и принципите на работа, използвани в групите за споделяне на опит и личностно развитие и обучителни групи. Състои се от 14 тематично и концептуално свързани семинари с обща продължителност от 28 часа, които се фасилитират от специално подготвен екип от двама специалисти (психолози, социални работници или педагози) с познания в областта на ранното детско развитие при активното участие на родителите. Провежда се с една група от 10 до 14 родители, веднъж седмично, в продължение на 3 месеца и половина.

В основата на програмата са залегнали съвременните разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност в тази възраст. Основополагащо е разбирането, че родителството, като отношения, практики и ценности трябва да бъде насочено към най-добрия интерес на детето и да насърчава положителните отношения между възрастни и деца, които допринасят както за развитието на детето, така и на родителя.


Принципите, които са залегнали в Програмата, са съобразни с Конвенцията за правата на детето и Препоръка 2006/19 на Съвета на Европа за политика в подкрепа на позитивното родителство, които извеждат необходимостта родителството да уважава, насърчава и подкрепя правата на детето в семейството. Това включва предоставяне на грижа и закрила, норми и ръководство, уважение към личността на детето, както и окуражаване и подкрепа на детската автономия.
Основната отговорност за отглеждането на децата принадлежи на родителите, но родителите имат право на подкрепа от страна на държавата за изпълнение на техните отговорности. В този смисъл програмата има за цел да овласти и подкрепи родителите в техните грижи за децата. В този процес, родителите са равнопоставени партньори на специалистите, които водят сесиите и съвместно обменят опит, и си сътрудничат в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности.

Описание - описание, теми, часове


Програмата включва 14 тематично свързани семинара за родители. Семинарите са подробно разписани и включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии, интерактивни занимания и работа в малки групи. Всеки семинар има продължителност 2 часа и се провежда веднъж седмично в удобно за родителите време. В сесиите са включени и забавни игри, които родителите могат да използват със своите деца у дома. Към всяка сесия има писмени материали, като участниците се насърчават да ги обсъждат със своите партньори, които не участват в програмата.


Сесия 1: Родителите на 21-ви век.
Запознаване с програмата и нейните цели. Разглежда основните предизвикателства пред съвременните родители и се изследва субективното изживяване на родителството от участниците.


Сесия 2: Четирите стълба на родителството.
Разглежда основните елементи на родителството в най-добрия интерес на детето, които включват: грижовно поведение (даване на любов, емоционална топлина и сигурност), даване на структури и ръководство (поставяне на граници, осигуряване на последователност и предвидимост в живота на децата), приемане на детето като личност (приемане на гледната точка на детето, изслушване, възможност да взима решения само) и окуражаване на детето (подкрепа за интересите на детето, засилване на самочувствието, стимулиране на неговата самостоятелност).


Сесия 3: Целите на родителите и психологическите потребности на децата.
Разглежда потребностите на децата през различните етапи от ранното детство и особеностите на тяхното развитие (как детето мисли, чувства и се развива през различните периоди), както и с начините за откликване на детските потребности и осигуряване на оптимални условия за развитие. Въвежда се теорията на Ериксън за психо-социалното развитие.


Сесия 4: Нашите деца и как да ги обичаме.
Запознава с развитието на детето (физическо, социално и емоционално, интелектуално) и индивидуалните различия в него. Извежда се важността от разбиране на психологическите състояния на детето и проявата на емпатия към детските преживявания; даването на любов и подкрепа от страна на родителя; изграждане на привързаност.


Сесия 5: Изслушването – важно умение за родителството.
Запознава с начините за ефективна комуникация и изслушване на малкото дете. Подпомага родителите да осъзнаят собствените си умения за активно изслушване, както и важността на ефективното изслушване за установяване на качествени отношения с детето.


Сесия 6: Как детето учи за света около себе си.
Разглежда как родителят може да подкрепи и подпомогне процеса на учене на детето; развива се чувствителност и се насочва към използването на различни ежедневни ситуации за опознаване на заобикалящия свят от детето; подчертава се значение на играта за развитието на детето.


Сесия 7: Светът на една ръка разстояние.
Разглежда ролята на родителя за опознаване на заобикалящия свят от детето; значението на ранното четене и песничките за детското развитие. Дискутира се ранния контакт на детето със съвременните комуникационни технологии (телевизия).


Сесия 8: Поставянето на граници: Защо и как?
Запознава с начините, чрез които родителят може да подпомогне детето да развие самоконтрол и да регулира поведението си, както и да предостави ефективно ръководство на детето. Подпомага родителите да осъзнаят собствените си действия за ръководене поведението на детето, начините, по които се изразява позволение, очаквания към детето, одобрение и забрани. Роля на Аз-посланията.

Сесия 9: Конфликти с деца
Разглежда конфликтите между родители и деца; причини и начини за разрешаване. Осъзнаване на начините за реагиране в конфликтни ситуации, които имат позитивно въздействие върху собственото поведение на родителя и поведението на детето.


Сесия 10: Конфликти между децата
Начини за положително влияние върху поведението на децата при конфликти и развиване на умения у родителите за посредничество между децата в конфликтни ситуации.


Сесия 11: Търсим и избираме творчески решения.
Разглежда поставянето на правила и избягване на нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила; използване на обратната връзка и Аз-посланията за насочване поведението на детето, договаряне на правила на поведение с детето и използване на естествените и логически последици. Повишаване на разбирането за вредното въздействие на насилието (психологически и физическо) за развитието на детето.


Сесия 12: Родителска отговорност и някои други въпроси.
Запознаване и обсъждане на отговорностите на родителя и отговорностите на детето. Дискусия за собствените преживявания като родител.


Сесия 13: Да бъдеш родител – влияния и избор.
Осъзнаване влиянието на личния опит и преживявания на родителя по време на детството върху взаимоотношенията с детето, както и влиянието на отрицателните емоции на родителя върху взаимоотношенията му и развитието на детето. „Отровни“ и „топли“ послания към детето и тяхното въздействие. Управление на стреса, гнева и негативните емоции.


Сесия 14: Завършване и ново начало

Описание

  • Одобрен от МОН : Одобрен
  • Документ : Сертификат
  • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии