Програма "Отново родители"

Програма "Отново родители"

Програма

Програмата е предназначена за родители, на които е наложена от съда мярка по ЗЗДН или родители, за които в системата за закрила на детето има данни, че са упражнили насилие. Програмата е насочена и към родители, извършили насилие над децата си, които са готови да потърсят помощ за промяна на подхода на родителство и общуване. В програмата могат да участват семейни двойки или един от родителите.

 

Цели на програмата:

 

  • Да се преодолее социалната изолация, в която се намират семействата, в които има насилие;
  • Да се подобрят способностите за обмяна и комуникация на участниците, които делят една и съща реалност, като се разпознават в това, което другите споделят, наблюдават и анализират общите им проблеми в ролята на родители;
  • Промяна в мисленето на родители, извършители на насилие над децата си, предвид разбирането, че родителите, упражняващи насилие, не умеят да контролират поведението си поради неумение да решават проблеми.

 

Методът е групова работа - подходът се основава на разбирането, че говоренето, слушането, ученето в група засилва мотивацията, подобряват себепознанието и създават условия по-лесно да се предизвика отказ от насилието. Методиката се основава на разбирането за активното участие на клиента: „аз ръководя своето поведение”, говорене от свое име. Прилагат се активни методи на учене – теоретична сесия, групова дискусия, работа в малки групи, презентации, ролеви игри, казуси, упражнения.

Идеята на програмата е разбирането за промяна на насилственото поведение чрез подкрепа за осмислянето му и търсене на други варианти за справяне с трудности, т.е програмата стъпва на преживяванията на участниците и едновременно с това е насочена към социално учене. Принципи, на които се основава програмата: зачитане на достойнството и уважение към способността на хората да осмислят, разбират, решават, избират, управляват, отговарят; неосъждане-във връзка с факта, че това е работа на друга институция; приемане на човека и неприемане на поведение; овластяване –промяната е в ръцете на родителя.

 

Описание - описание, теми, часове


През цялото време на провеждане на програмата тя разчита на груповата динамика, на влиянието на групата като специфично условие за личностна промяна. Водещите изпълняват роля на обучители и едновременно с това на фасилитатори на отношенията и взаимодействието в групата. Водещите влизат и в ролята на консултанти за разбиране на личния проблем и използване на групата да подкрепи отделния човек в търсенето на различни способи за решаването му. Уменията, които формира програмата, подпомагат за овладяване на импулсивността и намаляват риска от загуба на контрол, за формиране на самоконтрол: обмисляне на планове за решаване на проблеми стъпка по стъпка, преценка на последствията преди взимане на решения. Програмата съдейства за себепознаването, за връзките между мисли, чувства и поведение.

 

Програмата се провежда в рамките на 5 модула:

 

„Социална мрежа”, „Как да се справя с проявите на насилие”, „Умения за мислене”, „Справяне с чувствата” и „Ефективна промяна”, в които са включени общо 24 сесии с продължителност всяка до 90 мин.

В отделните сесии са включени различни упражнения. Модулите могат да се реализират независимо едни от друг, в зависимост от нуждите на участниците.

Първите две срещи с родителите се провеждат индивидуално, имат за цел да се извърши индивидуална оценка и определяне на степента на готовност за включване в програмата.

Препоръчително е съставът на групата да е от 6-10 участници.

Съществен елемент е подписването на споразумение с участниците, като най-важната част от него е да не проявяват насилие по време на програмата.

Първият модул ”Социална мрежа” има за цел участниците да осъзнаят начина, по който общуват, както и идеята, че могат да влияят на своето поведение, за да постигат целите. Занятията могат да послужат и за рефлексия върху важите неща в процеса на общуване. Сред основните задачи на модула са участниците да могат да идентифицират дефицитите си в общуването, да усвоят основни техники при вербално и невербално общуване.

Вторият модул ”Как да се справя с проявите на насилие” има за цел да започне процес на първоначално разкриване и да разшири разбирането за домашно насилие. Сред задачите на модула са: да се усвоят умения за разпознаване на симптомите на домашно насилие, да придобият реалистична представа за последствията от упражняваното насилие, да се научат да говорят за проявите на насилие и да се усвоят умения за справяне с проявите на насилие.

Третият модул ”Умения за мислене” има за цел да се създаде разбиране за връзка между мислене и чувства и действия. Задачите са да се опознаят ефектите от мисленето, действието и поведението, да разберат как мислите оказват влияние върху действията и да се научат как да променят вътрешния диалог, за да контролират действията си.

Четвъртият модул „Справяне с чувствата” има за цел да подпомогне участниците в осъзнаването и управлението на собствените му чувства, както и да оцени тяхното значение в живота им. Задачите са: участниците да могат да се изслушват и да приемат чувствата на другите, да подобрят уменията си да разпознават и изразяват чувства-езика на тялото, да се запознаят с някои техники за справяне с гнева, да се повишат уменията за самоконтрол, да приемат ценността на поведението, основано на взаимнозачитане на интересите.

Петият модул „Ефективна промяна” е с цел да се подкрепят родителите като се използва концепцията за достатъчно добро родителство и да им се представи идеята, че те са най-важния модел за поведение на техните деца; да се придобие познание за различните стилове родителство и това какво означава да бъдеш асертивен родител. Задачи на модула са да се усвоят умения за активно слушане, за правене на избор, за вземане на решение.

Описание

  • Модули : 5
  • Документ : Сертификат
  • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии