ОЦЕНКА НА СЕМЕЙСТВО. ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТ

ОЦЕНКА НА СЕМЕЙСТВО. ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТ

ОЦЕНКА НА СЕМЕЙСТВО. ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТ

Обучението въвежда представата за семейството като система, нейното функциониране, жизнен цикъл и структури. 

Децата в семейството не се третират отделно и независимо от обкръжението, а в тясна взаимовръзка с останалите членове на семейството. Родителският капацитет се определя не само от качествата и възможностите на родителите, но и от вярванията, правилата на взаимодействие, начините на комуникация и от структурата на семейната система.

Обучението формира умения за оценка на потребностите на децата, родителския капацитет и факторите на семейната среда.

Дава съвременен модел за рамка на оценка на семейството, включително и при прилагане на метода Работа по случай, при формиране на хипотези  и определяне на интервенции. Също така, участниците в обучението ще усвоят техники за работа със семействата и приложението им в контекста на социалната работа със семейства.

Темите в обучителния модул са представени през примери от практиката и казуси.
Допълнителна информация

 

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

 

Описание

 • Одобрен от МОН : Одобрен
 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии