ЕКИПЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИП.

ЕКИПЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИП.

ЕКИПЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИП.

Обучението е насочено към изграждане на екипно взаимодействие между членовете на екипите на социални услуги.

Представя фазите в развитие на екипа, възможните проблеми във функционирането му, начините за преодоляването им и намиране на решения, формира умения и качества за екипна работа, дава възможност за откриване на проблемните зони и тяхното трансформиране в ресурси за екипна работа.  Поставя акцент върху ролите на всеки член на екипа, къде се крият рисковете от тяхното смесване и как екипните роли влияят върху функционирането на екипа в критични ситуации.

Обучителният модул е представен изключително чрез интерактивни дейности, включително outdoor активности.


Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

 

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии