РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВИСОК РИСК И В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА. ПАКЕТ ОТ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ.

РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВИСОК РИСК И В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА. ПАКЕТ ОТ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ.

РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВИСОК РИСК И В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА. ПАКЕТ ОТ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ.

Обучението цели:

 • да повиши познанията и умения за интегрирания подход при работа с деца и младежи във висок риск и набора от услуги, които го съставляват;
 • да повиши познанията за подходите за интервенция при работа с деца в конфликт със закона;
 • да даде теоретични опори на социалните работници и социалните възпитатели  за да знаят какво правят, да промени нагласите към децата в конфликт със закона, да повиши уменията за концептуализиране на интервенциите;
 • да развие на компетенциите за работа със случай, за водене на ателиета и програми по отношение на осмисляне на професионалните намеси;

Съдържанието на обучението включва:

 • Същност и съдържание на интегрирания подход при деца във висок риск;
 • Пакет от услуги за деца във висок риск;
 • Същност, цели и задачи на интензивното възпитателно-терапевтично придружаване;
 • Познания за същността на феномена резилианс и факторите за неговата поява;
 • Познания за подхода, основан на резилианс – теоретична рамка, основни елементи на подхода: работа в социалния контекст и контекстът на бедността, подкрепа за конструиране на лична история, опит в конструктивна връзка с възрастен, третиране на травмата, съвместно споделяне на живота на младежите, развитие на социалната мрежа, добронамерено поставяне на граници;
 • Интервенции за подкрепа за изграждане на принадлежност и капацитет за връзки с другия.


Участниците ще повишат познанията си и в по темата за същността, особеностите и задачите на менторството като нов индивидуално – ориентиран подход към нуждите на всяко дете от високо рисковите групи и тези с поведение в конфликт със закона.

Обучението е насочено към специалисти,  работещи с деца в конфликт със закона - социални работници, педагогически съветници, педагози, социални възпитатели и др.

Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Документ : Сертификат
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии