ОЦЕНКА НА ДЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА, РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

ОЦЕНКА НА ДЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА, РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

ОЦЕНКА НА ДЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА, РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

ОЦЕНКА НА ДЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА,
РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

УНИЦЕФ България Май 2020 г.

Докладът е изготвен от: проф. д-р Робин Н. Хаар, главен консултант, УНИЦЕФ robinhaarr@yahoo.com

РЕЗЮМЕ

Проведена е независима оценка на модела на Детските центрове за застъпничество и подкрепа (ДЦЗП) и на предоставяните от тях услуги за деца — жертви на насилие и престъпления, и техните семейства. Такива ДЦЗП са открити с подкрепата на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) в областите София-град, Шумен и Монтана. Стремежът зад тази инициатива на УНИЦЕФ е да се гарантират висшите интереси на децата — жертви на насилие, чрез въвеждане на интегриран подход за предоставяне на услуги и междуинституционално сътрудничество на местно равнище. Основните цели на инициативата на УНИЦЕФ са в четири направления: 1) разработване на методология за иновативна услуга въз основа на интегриран подход и съобразени с нуждите на децата съдебни производства; 2) изграждане на ДЦЗП в София, Шумен и Монтана, които да предоставят услуги за децата и семействата на общинско и областно ниво; 3) подобряване на координацията и сътрудничеството между различните структури и институции на местно и регионално равнище; и 4) развиване на капацитета на специалистите от органите за закрила на детето, полицията, прокуратурата, съдилищата и здравеопазването на местно ниво, за да се гарантират висшите интереси на децата в контакт със закона, в това число на децата — жертви и свидетели на насилие и престъпления. ДЦЗП следва да гарантират на децата жертви и свидетели достъп до услуги за подкрепа и рехабилитация, както и въвеждане на съобразени с нуждите им практики в съдебните производства съгласно водещите международни и европейски принципи и стандарти.

За сваляне:

Инфографика - Зона ЗаКрила - Детски центрове за застъпничество и подкрепа, реализирани с подкрепата на УНИЦЕФ България
Сваляне (265.71 KB)
ОЦЕНКА НА ДЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА, РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
Сваляне (2.72 MB)

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии