Национален доклад за България

Национален доклад за България

Национален доклад за България

Национален доклада за България Относно индивидуална оценка на дете, жертва на престъпление или дете, обвинено/заподозряно в престъпление

Нели Петрова-Димитрова, д-р и проф. по социална педагогика

Петя Димитрова ИСДП

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект FOCUS, който има за цел да надгради капацитета на съдебните органи и други въвлечени практиктици / професионалисти за систематизиране на надеждни, мултидисциплинарни индивидуални оценки по смисъла чл. 22 от Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и чл. 7 от Директива 2016/800/ЕС относно процедурните гаранции за деца, които са заподозрени или обвинени в наказателни производства.

Правото на детето на индивидуална оценка на неговите нужди, когато е жертва, заподозрян или обвинен в наказателно производство, се осигурява от чл. 22 Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и чл. 7 от Директива (ЕС) 2016/800 относно процедурните гаранции за деца, които са заподозрени или обвинени в наказателни производства. Добрата и надеждна индивидуална оценка e мултидисциплинарна, извършена на възможно най-ранен етап, всъщност е от съществено значение за гарантиране на пълното упражняване на редица други права на детето, участващо в наказателно производство, като жертва, заподозрян или обвинен. Това е изключително важен инструмент за активиране на цялостен справедлив и насочен към детето процес на правосъдие, адптиран към неговите потребности и особености.

Терминът „индивидуална оценка” е въведен в България в началото на нашето хилядолетие, почти едновременно в социалната работа с деца в риск и в пенитенциарната социална работа. В социалната работа с деца в риск тя беше свързана с въвеждането на работа по случай и управлението на случай от новосъздадените структури за закрила на детето. Индивидуалната оценка бе въведена в системата за изпълнение на наказанията в резултат на реализирани съвместни проекти с различни европейски партньори като практика за индивидуализация на изпълнението на присъдата. По същество индивидуалната оценка на случай представлява анализ и професионална интерпретация на набрана информация чрез различни методи за проучване като интервю, наблюдение, срещи, тестове, налична документация (здравна, образователна, правна и пр.).

Проучването най-общо обхваща самото дете, престъплението, социалната ситуация като е зависимо от повода, причината, предназначението на тази оценка – да информира органи, които вземат решения или за планиране на съвместна работа. В съдържателен план оценката идентифицира последиците от насилието, престъплението, нуждите на детето, произтичащи от тези последици, също определя наличните ресурси в самото дете и в обкръжението му, включително мерки, услуги, възможности в общността. Оценката също идентифицира различни рискове, отново в зависимост от повода и предназначението и – риск от продължаване на престъплението, от сплашване и манипулация, от вреди и пр. 6 Официално Директива 2012/29/ЕС е транспонирана в България, докато Директива 2016/800/ЕС все още е в процес на транспониране.

Трябва да подчертаем, че (European Parliamentary Research Service, 2017)извърши оценка на транспонирането на Директива 2012/29/ЕС и посочи, че България не е транспонирала член 22 (стр. 60). 1 Институт по социални дейности и практики (ИСДП) от години работи за гарантиране на правата на децата и през този период е разработил и има практика за изработване и използване на индивидуална оценка на деца жертви на престъпления, както и на деца правонарушители. Въз основа на нашия опит и методологията, предоставена от изследователския екип на FOCUS, подготвихме националния доклад на законодателството и прилагането на индивидуалната оценка в България. III. Методология a. Цели на изследването Да проучи законодателството и практиката по на индивидуалната оценка в България по отношение на деца жертви и / или обвиняеми / заподозрени в престъпления. b. Инструменти В началото на процеса беше извършено проучване по документи. То включваше задълбочено проучване на законодателството по отношение на индивидуалната оценка, съществуващата подзаконова нормативна рамка - наредби, протоколи, насоки, както и съществуващата литература и описана практика, отнасящи се до индивидуална оценка.

 

За сваляне:

Национален доклад за България
Сваляне (1.43 MB)

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии