Децата на фокус - заключителен доклад

Децата на фокус - заключителен доклад

Децата на фокус - заключителен доклад

ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ИЗГОТВЕН ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“,
ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
Резюме
„Децата на фокус в реформата на съдебната система“ извърши задълбочен
цялостен анализ на родителските конфликти относно упражняването на родителски
права, като очерта съществуващата правна рамка, съпостави я с наличните добри
световни практики и предложи конкретни мерки за въвеждането на работещи
стратегии за решаването на родителски спорове. В контекста на това, в рамките на
5 месеца се провеждаха тестово 2-часови информационни сесии, насочени към
родители, преминаващи през родителски конфликт. Информационните сесии се
провеждаха непосредствено преди инициирането на медиационния процес, с цел
родителите да бъдат информирани относно негативните аспекти на родителския
спор, способите за преодоляването му и начина, по който медиацията може да им
помогне. Акцентът на подобни сесии бе поставен върху влиянието на родителския
конфликт върху детето и неговия най-добър интерес. Идентични подходи успешно
се прилагат в други юрисдикции и сочат, че след подобни сесии броят и
устойчивостта на постигнатите споразумения в последващите процедури по
медиация рязко нараства. В резултат на тестовото прилагане на аналогичен подход,
съобразен със спецификите на българската действителност, сходни резултати бяха
установени и за страната - обобщени в настоящия доклад. На база това, може да
бъде направено заключението, че предварителната и специализирана подготовка
на родителите за адресиране на родителските им конфликти води до подобряване
на тяхната комуникация, в резултат на което пък се увеличава и броят на
извънсъдебни решения, постигнати между родителите. Всичко това се явява част от
стратегията за реформа на съдебната система, поставяща специален фокус
върху детето и охраняването на неговите най-добри интереси.
Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект „Децата на фокус в реформата 
ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ИЗГОТВЕН ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“,
ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД 4
на съдебната система“ по административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0063-С01 от 18.02.2019
г. с бенефициент Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в
България“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е
на стойност 85 745,48 лв., 85 % от които европейско финансиране и 15 % -
национално финансиране.

 

За сваляне:

Децата на фокус - заключителен доклад
Сваляне (2.35 MB)

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии