ПРОТОКОЛ за междуинституционално взаимодействие при случаи на престъпление над деца

ПРОТОКОЛ за междуинституционално взаимодействие при случаи на престъпление над деца

ПРОТОКОЛ за междуинституционално взаимодействие при случаи  на престъпление над деца

При изготвянето на настоящия Протокол за взаимодействие в случаите на престъпление над малолетни и непълнолетни лица се взе предвид, че свидетелските показания на детето са основно предизвикателство в процедурите на много държави, поради което от изключително значение е да се приемат вътрешни правила за взаимодействие. Последните трябва да гарантират и защитават свидетелските показания на децата, които същевременно  да не противоречат или да не са несъвместими с правата на обвиняемия/подсъдимия за честен и безпристрастен процес.

 

Процедурите за взаимодействие, в настоящия протокол, се съобразяват със стандартите  и принципите на правосъдие, адаптирано към потребностите на децата, и се фокусират върху необходимостта да се предотврати вторичната и повторна виктимизация и да се окаже помощ и закрила на жертвите и свидетелите, без да се нарушават правата на обвиняемите, като се „наберат” достатъчно добри и годни свидетелски показания, нужни за постановяване на правилна присъда.

Процедурите за взаимодействие, разписани в настоящия протокол, са съобразени с действащото национално и ратифицирано международно законодателство и ще помогнат на професионалистите, работещи с деца, да се отнасят към тях с достойнство, състрадание и без дискриминация, съобразно спецификата на децата и да позволят участието им в процеса на правосъдието.

Стъпвайки на Директива 2012/29/ЕС, настоящият Протокол за взаимодействие, наричан на кратко Протокол, приема, че децата са особено уязвими - било чрез личните им характеристики или поради обстоятелствата на престъплението. Следователно, децата-жертви и свидетели следва да имат право да се отнасят с тях по начин, съобразен с техните специални нужди и специфична ситуация. Те трябва да бъдат третирани в съответствие с най-добрите си интереси.

Целта на на настоящия протокол за взаимодействие е да допринесе за: запазване на най-добрите интереси на детето, ненакърняване правото на защита на обвиняемия/подсъдимия и оказване на практическо съдействие на професионалистите, работещи с децата, жертви или свидетели на престъпление, да се справят с поставените си задачи като част от междуинституционален екип.

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии