Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие - 2

Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие - 2

Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие - 2

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект

"Участието на деца в съдебни процедури",

финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз. Автори са Мария Келер-Хамела - психолог и експерт при изслушване на деца за целите на съдебното производство; Радка Стоянова - прокурор; д-р Ива Пушкарова - преподавател по наказателно право; доц. д-р Нели Петрова - преподавател по социална работа; д-р Надя Стойкова - преподавател по социална работа.

Изслушването на деца жертви или свидетели е изключително специфична и отговорна задача, която съчетава две цели: да се набави достатъчно и надеждна информация за правосъдието и в същото време да се намали риска от повторно травмиране на детето.

Професионалистите, работещи с деца, трябва да отчитат някои особености при участието на деца в съдебни процедури.

Екипът на Институт по социални дейности и практики създаде този сборник, за да допринесе за подобряване на ситуацията на децата жертви или свидетели, както и за да предостави конкретна методическа помощ на професионалисти от различни структури като полиция, следствие, прокуратура и съд.


Това е втората част на сборника "Участие на деца в правни процедури".

Тук са изложени психологическите особености при децата, преживели насилие, видовете насилие и последиците от тях върху децата.

В Наръчника са описани и симптомите на малтретиране и насилие, които работещите с деца трябва да познават и да могат да откриват, както и редица изследвания в различни страни. Включени са и съвременни политики за работа със семейства с рискови фактори за малтретиране на деца.

  • Цена:
    Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии